Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro
*Lista investigații și tratamente decontate de Casa de Asigurări de Sănătate

ANEXA 17

 

     CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN

      AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 

 

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ

AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 

 

B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN / CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE / SPAŢIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR /
DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND
COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN
STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII
SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Descarca document »