Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 619/360/2014

Ordinul nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 861/23.07.2014

ORDIN Nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

Descarca document »
H.G. nr. 389/13.05.2014

HOTĂRÂRE Nr. 389 din 13 mai 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Descarca document »
Ordinul M.S./C.N.A.S. nr. 648/406/03.06.2014

ORDIN Nr. 648/406 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordin 648/406 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V
Informare stocuri medicamente oncologice 02.08.2013

 Stocul de medicamente oncologice la nivelul spitalelor cu structuri in specialitatea oncologie

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 1503/1009/11.12.2013

ORDIN Nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Descarca document »
Legea nr. 46/2003

Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 2003

Descarca document »